Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2009 bắt đầu từ ngày 30/3 thể hiện quyết tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc ứng dụng CNTT, VT nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành.