Phiên họp thứ 6 Tiểu ban Kinh tế - Xã hội phục vụ Đại hội Đảng XIII

Gốc
Sáng nay (16/1), Tiểu ban Kinh tế-Xã hội của Đại hội Đảng lần thứ XIII đã họp phiên toàn thể thứ 6 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/phien-hop-thu-6-tieu-ban-kinh-te-xa-hoi-phuc-vu-dai-hoi-dang-xiii