Bộ phim đề tài lịch sử "May 18" (Ngày 18 tháng Năm) nhận được nhiều đề cử nhất.