Phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ công chức, viên chức

Gốc
Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ hướng vào tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 32 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; tiếp tục tuyên truyền về những chủ trương phát triển kinh tế lớn.

Sáng 26/3, tại Hà Nội diễn ra phiên họp thứ 18 của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ. Năm nay, hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ hướng vào việc tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 32, ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; hướng dẫn, chỉ đạo việc tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 – 2010, ban hành kèm theo Quyết định số 212, ngày 16/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ. Hội đồng tiếp tục tuyên truyền về những chủ trương phát triển kinh tế lớn của Chính phủ và những giải pháp nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; phổ biến, giới thiệu các văn bản luật được Quốc hội thông qua, các văn bản hướng dẫn thi hành luật và các văn bản quy phạm pháp luật của địa phương; chú trọng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ công chức, viên chức, nhất là những người thường xuyên tiếp xúc với nhân dân và giải quyết trực tiếp những vấn đề liên quan đến lợi ích người dân. Hội đồng đã có kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm phát hiện những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong quá trình hoạt động và đề xuất những giải pháo tháp gỡ. Dự kiến trong Quý II/2010, Hội đồng tổ chức 3 đoàn trực tiếp kiểm tra tại một số bộ, ngành, đoàn thể, địa phương. Các đoàn kiểm tra tập trung đánh giá việc quan triệt các Chỉ thị, Nghị quyết và Quyết định; việc tổ chức thực hiện, kết quả thực hiện các văn bản trên tại các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương. Qua đó đánh giá tác động của các văn bản này đối với đời sống kinh tế - xã hội và việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện và các giải pháo tháo gỡ vướng mắc./. Theo TTXVN

Tin nóng

Tin mới