Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm nhấn mạnh sự hỗ trợ bền bỉ và hiệu quả của Nhật Bản đối với các nước tiểu vùng Mê Công trong nhiều năm qua đã góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xóa đói giảm nghèo và hội nhập tiểu vùng.