Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Phối hợp giữ gìn, bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc

Ngày 11/10, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) và Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025 tại Hà Nội.

Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh phát biểu tại hội nghị.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến. Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh và Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu. Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh khẳng định: "Trong thời gian qua, hai cơ quan đã luôn phối hợp chặt chẽ thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, gắn với việc vận động đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) thực hiện chính sách dân tộc, góp phần củng cố quốc phòng - an ninh, cải thiện, nâng cao đời sống đồng bào vùng DTTS và miền núi (MN).

Phát huy những kết quả đã đạt được, Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025 sẽ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của hai cơ quan; trong đó, xác định rõ mục tiêu tuyên truyền, vận động đồng bào là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021-2030 (Chương trình mục tiêu quốc gia - MTQG).

Báo cáo Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và UBDT giai đoạn 2017 - 2021 nêu rõ qua gần 5 năm tổ chức triển khai thực hiện Chương trình phối hợp, hai cơ quan đã bám sát các nội dung, chương trình, nhiệm vụ đề ra; chủ động trong việc phối hợp triển khai thực hiện và đạt được những kết quả cụ thể, thiết thực.

Công tác phối hợp đã góp phần nâng cao nhận thức của đồng bào các dân tộc, cùng với cơ chế, chính sách đúng đắn, hợp lòng dân của Đảng và Nhà nước đã giúp cho kinh tế xã hội vùng DTTS và MN từng bước phát triển; góp phần xóa đói giảm nghèo, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào; tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng quà lưu niệm cho UBDT.

Giai đoạn 2021-2025, hai cơ quan sẽ tập trung phối hợp tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng về công tác dân tộc, về phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và đồng bào các dân tộc thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa XIII tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về 'Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh'. Tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc nâng cao cảnh giác, đấu tranh làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá cách mạng Việt Nam và chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hai bên sẽ phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, nhất là trong phát triển kinh tế xã hội và giảm nghèo ở vùng đồng bào khó khăn. Phối hợp về công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện các nội dung chương trình, dự án liên quan đến đồng bào dân tộc và chính sách dân tộc, nhất là Chương trình MTQG. Phối hợp trong công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ làm công tác mặt trận, công tác dân tộc; phối hợp giới thiệu những người là DTTS tiêu biểu tham gia ứng cử để bầu vào Quốc hội, HĐND các cấp và tham gia vào các cơ quan lãnh đạo của các tổ chức chính trị - xã hội... Cùng phối hợp với bộ đội biên phòng Việt Nam tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các DTTS chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ chủ quyền biên giới...

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh, để công tác phối hợp ngày càng thực chất, hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thời gian tới hai bên cần tập trung bảo đảm thực hiện đúng, đủ mục đích, yêu cầu của Chương trình đề ra, trong đó tập trung ưu tiên các nội dung phối hợp trọng tâm, trọng điểm, địa bàn đặc biệt khó khăn để giải quyết các vấn đề bức xúc, cấp bách nhất.

Tại Hội nghị, hai cơ quan cũng thống nhất giao Ban Dân tộc thuộc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Vụ Dân tộc Thiểu số thuộc UBDT làm đầu mối tham mưu giúp việc lãnh đạo hai cơ quan triển khai các nội dung của Chương trình phối hợp.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) và Ủy ban Dân tộc (UBDT) ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhất trí, đánh giá cao Dự thảo báo cáo Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2021 và dự thảo Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025 của hai cơ quan. Ông Đỗ Văn Chiến chỉ ra một số nội dung hai cơ quan cần quan tâm, phối hợp, triển khai thực hiện trong thời gian tới. Đó là Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, vì mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân nói chung, đồng bào DTSS nói riêng.

Trong đó, quan trọng nhất là công tác tuyên truyền, vận động, giám sát thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG. Việc thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG là giải pháp căn cơ để xóa đói giảm nghèo, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chặng đường phía trước còn dài và nặng nề khi Chương trình MTQG đi vào thực tiễn, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của cả hai cơ quan.

An Na

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/dan-toc-ton-giao/chinh-sach/phoi-hop-giu-gin-bao-ton-ban-sac-van-hoa-cac-dan-toc-782251.html