GD&TĐ - Sở GD&ĐT Hòa Bình hướng dẫn các trường THPT phối hợp tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng dạy học trong các trường phổ thông.

Phoi hop to chuc hoat dong cac truong THPT - Anh 1

Trong đó, đề ra trách nhiệm cụ thể đối với các đơn vị trong khối trường THPT. Cụ thể, các đơn vị khối trưởng có trách nhiệm trước Sở GD&ĐT về những hoạt động chung của khối, giữ mối liên hệ với các phòng chức năng chuyên môn nghiệp vụ, với Hội đồng thi đua khen thưởng Sở GD&ĐT trong quá trình chỉ đạo, tổ chức các hoạt động chung của khối.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch, tổ chức điều hành hoạt động của khối, chủ trí phối hợp với các đơn vị thành viên trong khối xây dựng nội dung, chương trình hoạt động của khối...

Đơn vị khối phó phối hợp với khối trưởng xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức điều hành hoạt động của khối; điều hành, giải quyết công việc của khối khi được khối trưởng ủy quyền.

Các đơn vị thành viên có trách nhiệm tham gia xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch hoạt động của khối; thực hiện tốt các nội dung, chương trình, kế hoạch hoạt động đã thống nhất trong khối và tổ chức có hiệu quả chương trình, kế hoạch hoạt động của khối tại đơn vị.

Các đơn vị thành viên cũng có trách nhiệm xây dựng, phát hiện, phổ biến, giới thiệu các mô hình, điển hình tiên tiến, cách làm mới, có hiệu quả trong các hoạt động; tham gia hiệu quả, đầy đủ các hoạt động của khối.

Theo quy định của Sở GD&ĐT, các hoạt động chuyên môn trong khối trường THPT, tùy theo hoạt động thực tế, bao gồm: Tổ chức hội thảo, chuyên đề, trao đổi học tập kinh nghiệm giữa các trường trong khối về công tác quản lý, giảng dạy, công tác tài chính; tổ chức tham quan, trao đổi học tập kinh nghiệm với các trường điển hình tiên tiến ở các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Về tổ chức phong trào thi đua, hàng năm, căn cứ vào các căn bản chỉ đạo của Sở GD&ĐT, các trường xây dựng kế hoạch hoạt động, đăng ký thi đua, chỉ tiêu và nội dung thi đua cụ thể để phù hợp với đặc thù của từng trường nhằm nâng cao chất lượng dạy học.