Hoang mạc hóa, sa mạc hóa là vấn đề toàn cầu, đang diễn biến phức tạp ở nhiều khu vực trên thế giới. Với điều kiện khí tượng, địa hình, địa chất, thủy văn, Việt Nam tiềm ẩn nhiều nguy cơ sa mạc hóa, hoang mạc hóa, biểu hiện qua diễn biến xói mòn, rửa trôi, đá ong hóa, chua mặn hóa...