Đó là chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) Đinh Thế Huynh tại buổi làm việc với Thành ủy Hà Nội về công tác PCTN, lãng phí diễn ra sáng 12.9.2016.

Làm việc với đoàn công tác, về phía Thành phố có UVBCT - Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải và các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy.

Phát biểu tại buổi làm việc của đoàn, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cho rằng trong những năm qua, Hà Nội luôn đặc biệt quan tâm đến công tác PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; coi đây là nhiệm vụ cấp bách trước mắt, song cũng quan trọng lâu dài.

Phong, chong tham nhung: Cong bo cong khai de nhan dan giam sat - Anh 1

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh phát biểu tại buổi làm việc.

Liên tục trong 2 nhiệm kỳ gần đây, Thành ủy Hà Nội đều xây dựng chương trình công tác riêng về lĩnh vực này. Trong nhóm các nhiệm vụ, giải pháp, Hà Nội luôn chú trọng đến nhóm giải pháp để cán bộ, công chức không thể tham nhũng. Trong đó, Thành phố tập trung rà soát, ban hành 97 văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, định mức để ngăn ngừa tham nhũng, lãng phí.

Không những thế, Thành phố cũng quan tâm, làm tốt công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ gắn với đánh giá cán bộ ở những vị trí, lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực để có biện pháp quản lý.

Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh yêu cầu Thành phố phải đề cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tính tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên trong công tác PCTN; gắn công tác PCTN với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI.

Đặc biệt, các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu phải có quyết tâm chính trị cao, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, liên tục, tạo sự phối hợp chặt chẽ, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn xã hội trong công tác PCTN.

Đây là nhân tố hàng đầu bảo đảm việc thực thi có hiệu quả công tác PCTN; phải được thể hiện bằng những hành động cụ thể và được công khai để nhân dân biết, nhân dân giúp sức và giám sát. Các cấp ủy, tổ chức Đảng phải có tính chiến đấu cao, chủ động phòng ngừa, tự phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng.

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng là địa phương triển khai tích cực Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, trong những năm qua đã tinh giản 4.000 người, thu gọn 121 đầu mối tại các sở, ngành Thành phố, qua đó nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính.

“Thành phố chỉ đạo làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của HĐND và MTTQ. Khi phát hiện tham nhũng thì kiên quyết xử lý nghiêm minh. Cùng với đó, trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng, lãng phí cũng được nâng lên”- Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh đã nhất trí với những tồn tại, hạn chế như đánh giá của Thành ủy Hà Nội, đồng thời đề nghị Thành ủy Hà Nội cần có giải pháp kiên quyết khắc phục, nhất là tình trạng nhũng nhiễu, phiền hà gây mất lòng dân.

“Cấp ủy Đảng và người đứng đầu phải quan tâm chỉ đạo, xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội trong công tác PCTN. Quá trình thực hiện phải quán triệt PCTN là “nói ít, làm nhiều” và khi có kết quả phải công bố công khai để nhân dân biết và tham gia giám sát”- Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh yêu cầu.

Cạnh đó, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh cũng yêu cầu Hà Nội tiếp tục làm tốt công tác cải cách hành chính (CCHC), trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và ứng dụng công nghệ thông tin để công khai, minh bạch; thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, đồng thời làm tốt công tác kê khai tài sản của cán bộ, công chức.

Về những kiến nghị của Hà Nội, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh ủng hộ việc thành lập Ban Kinh tế Thành ủy. Trong khi chưa có quyết định từ cơ quan Trung ương, trước mắt có thể thành lập Phòng Kinh tế trực thuộc Văn phòng Thành ủy.

PV