Phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới

Gốc
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 5773/UBND-KGVX yêu cầu sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND quận, huyện, thị xã thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới.

Theo đó, UBND TP yêu cầu tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 5-6-2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới; tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thành ủy, các kế hoạch của UBND thành phố: Số 31/KH-UBND ngày 14-2-2017 tăng cường công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn thành phố; số 39/KH-UBND ngày 17-2-2017 triển khai quy hoạch mạng lưới cơ sở cai nghiện ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; số 175/KH-UBND ngày 24-7-2017 tổ chức thực hiện chương trình phòng, chống ma túy theo Quyết định số 424/QĐ-TTg ngày 7-4-2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020.

Tham mưu UBND thành phố từng bước hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy, chế độ chính sách về công tác phòng, chống ma túy của thành phố, kiến nghị các cấp có thẩm quyền đề xuất sửa đổi, bổ sung các chính sách, pháp luật nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế nhằm phát hiện, phòng ngừa, áp dụng biện pháp xử lý hành chính đối với người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, quản lý người sử dụng, người nghiện ma túy, quy chế cai nghiện ma túy đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Tiếp tục đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức, nội dung tuyên truyền, giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy, về các loại hình cai nghiện ma túy thành phố đang triển khai, chú trọng truyền thông qua mạng xã hôị̣, trên các phương tiện thông tin đại chúng, huy động sự vào cuộc tích cực của các tầng lớp nhân dân.

Tăng cường mối quan hệ phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống ma túy, quản lý người nghiện và người sử dụng ma táy; nắm chắc diễn biến hoạt động của tội phạm về ma túy, thống kê, dự báo chính xác về tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy gắn với ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo. Tăng cường rà soát, phân loại, quản lý chặt chẽ người nghiện, người sử dụng ma túy. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, ngành trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo lĩnh vực được phân công.

Tập trung chỉ đạo trọng tâm, trọng điểm tại các địa bàn phức tạp về tệ nạn ma túy; trong đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND quận, huyện, thị xã phối hợp lực lượng chức năng cùng cấp triển khai thực hiện đồng bộ cả 3 giải pháp: Tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy; tăng cường đưa người nghiện đi cai nghiện tập trung, làm tốt công tác quản lý sau cai nghiện tại cộng đồng. Tập trung thực hiện mục tiêu 3 giảm: Giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại.

HP