CTCP Cao su Phước Hòa (HOSE: PHR) thông báo 16/12 là ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 với tỷ lệ 15% (tương ứng 1,500 đồng/cp). Thời gian chi trả là ngày 29/01/2016.

Tài liệu đính kèm:
20151202_20151202 - PHR - Nghi Quyet HDQT lan 9-2015.pdf