PHR: Đặt chỉ tiêu đạt 268 tỷ đồng LNST

Gốc
(ĐTCK-online) Nghị quyết ĐHCĐ của CTCP Cao su Phước Hòa (PHR) vừa thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2010. Theo đó, diện tích vườn cây khai thác đạt 11.070 ha, sản lượng khai thác đạt 21.500 tấn mủ quy khô; tổng doanh thu đạt 1.040 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ vườn cây đạt 88 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 268 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức là 20%.

Trong năm 2010, Công ty dự kiến sẽ đầu tư 325,450 tỷ đồng, trong đó, đầu tư nội bộ 57,5 tỷ đồng, đầu tư công ty con 142 tỷ đồng, đầu tư liên doanh, liên kết và dài hạn khác 126,95 tỷ đồng. Được biết, năm 2009 Công ty đạt 1.039 tỷ đồng doanh thu, trong đó doanh thu từ vườn cây công ty đạt 852,762 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 259,83 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt là 20%, trong đó đợt 1 đã tạm ứng 8%. Tính đến hết tháng 2, Công ty đạt 161,65 tỷ đồng doanh thu cao su, lợi nhuận trước thuế đạt 67,49 tỷ đồng.

Tin nóng

Tin mới