Sở GDCK TPHCM (HOSE) thông báo về việc đăng ký giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến cổ đông nội bộ CTCP SX&TM Phúc Tiến (HOSE: PHT).

*Mã chứng khoán giao dịch: PHT *Tên của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Nguyễn Hồng *Chức vụ của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: TV HĐQT *Quan hệ của người thực hiện giao dịch với người có liên quan: Con *Số lượng CP của người đăng ký giao dịch trước khi giao dịch: 58,000 CP *Số lượng CP đăng ký giao dịch (bán): 40,000 CP *Số lượng CP của người đăng ký giao dịch sau khi giao dịch: 18,000 CP *Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết công việc gia đình *Thời gian dự kiến giao dịch: Từ ngày 19/10/2009 đến ngày 19/11/2009. *Mã chứng khoán giao dịch: PHT *Tên của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Nguyễn Hồ Quảng *Chức vụ của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Phó CT HĐQT *Quan hệ của người thực hiện giao dịch với người có liên quan: Vợ *Số lượng CP của người đăng ký giao dịch trước khi giao dịch: 51,303 CP *Số lượng CP đăng ký giao dịch (bán): 40,000 CP *Số lượng CP của người đăng ký giao dịch sau khi giao dịch: 11,303 CP *Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết công việc gia đình *Thời gian dự kiến giao dịch: Từ ngày 19/10/2009 đến ngày 19/11/2009.