Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông lớn CTCP sản xuất và Thương mại Phúc Tiến:

Tên nhà đầu tư thực hiện giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt. Mã chứng khoán giao dịch: PHT Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 581.810 CP (chiếm tỷ lệ 5,29%) Số lượng cổ phiếu đã bán: 401.810 CP Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 180.000 CP (chiếm tỷ lệ 1,64%). Mục đích thực hiện giao dịch: cơ cấu lại danh mục đầu tư Thời gian thực hiện giao dịch: ngày 27/05/2010