Tình yêu, tình thương, trách nhiệm, sự tha thứ, hòa bình... - những khái niệm cơ bản, lớn lao ấy - tôi đã hiểu thêm một chút trong bốn ngày ra đảo Phú Quốc (12-15.3).