Khối lượng, số lượng và tốc độ xây dựng ở Việt Nam ta hiện nay chắc chắn thuộc hàng nhất thế giới.