Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Phú Thọ chú trọng bảo tồn phát huy giá trị lịch sử văn hóa vùng Đất Tổ

Gốc

Nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh Phú Thọ chú trọng việc bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa vùng Đất Tổ, nhất là hai di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, dân chủ, nghiêm túc, với ý thức trách nhiệm cao, chiều 28/10 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung, chương trình đã đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu phát biểu bế mạc Đại hội

Đại hội đã có trên 100 ý kiến thảo luận tại đoàn và tại đại hội đóng góp vào các văn kiện đã đánh giá khách quan, toàn diện 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, nhiệm kỳ 2015-2020, làm sáng tỏ những nguyên nhân của ưu, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, rút ra những bài học kinh nghiệm, đặc biệt việc thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua những văn kiện quan trọng có ý nghĩa chiến lược, lâu dài đối với sự nghiệp phát triển của tỉnh.

Đại hội đã dân chủ thảo luận, lựa chọn và nghiêm túc thực hiện, đúng Điều lệ Đảng, sáng suốt lựa chọn và bầu 53 đồng chí đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020 – 2025 để đảm đương những trọng trách mà Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh giao phó, chịu trách nhiệm lãnh đạo và tổ chức thực hiện thành công các mục tiêu Đại hội đã đề ra.

Tại phiên họp lần thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19 đã bầu 15 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bầu Bí thư Tỉnh ủy, các Phó Bí thư Tỉnh ủy, bầu Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Đại hội đã bầu 22 đồng chí đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết, đại diện cho trí tuệ, nguyện vọng và ý chí của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trên quê hương Đất Tổ đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các đại biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

Nghị quyết Đại hội xác định 17 chỉ tiêu chủ yếu, phấn đấu: Về kinh tế, tốc độ tăng trưởng kinh tế (theo giá so sánh) tăng bình quân 7,5%/năm trở lên. Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người đến năm 2025 đạt trên 65 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế năm 2025: Công nghiệp- xây dựng- xây dựng 40,5%; dịch vụ 41,5%; Nông-lâm- thủy sản 18%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt trên 160 nghìn tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2025 đạt trên 10 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt 22% trở lên...

Đảng bộ tỉnh Phú Thọ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm, 8 nhiệm vụ cụ thể.

Về nhiệm vụ trọng tâm, Đại hội thống nhất tập trung tốt khâu đột phá về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và kinh doanh tập thể để thu hút nguồn lực xã hội, các thành phần kinh tế, nhất là khu vự kinh tế tư nhân cho đấu tư phát triển cơ sở hạ thầng then chốt, các lĩnh vực, địa bàn có tiềm năng lợi thế.

Phát triển nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa lớn, ứng dụng công nghệ cao, gắn với chế biến và tiêu thị sản phẩm liên kết theo chuỗi, bền vững. Phát triển, nâng cao chất lượng các hoạt động trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo; bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa vùng Đất tổ, nhất là hai di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại là “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” và “Hát Xoan Phú Thọ”; Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ,...

Tăng cường xây dựng tiềm lực quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh....

Phát biểu bế mạc Đại hội, ông Bùi Minh Châu, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhấn mạnh, thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX là dấu ấn mở đầu cho chặng đường mới, có ý nghĩa rất quan trọng, cổ vũ mạnh mẽ cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh bước vào thời kỳ mới, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, xây dựng Phú Thọ là tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội

Ngay sau Đại hội, các tổ chức đảng phải tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội và các văn kiện mà Đại hội đã thông qua; làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu, nắm rõ những nội dung, quan điểm cơ bản nêu trong các báo cáo và Nghị quyết của Đại hội, Chương trình hành động của Đại hội./.

Nguyễn Hiền/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/phu-tho-chu-trong-bao-ton-phat-huy-gia-tri-lich-su-van-hoa-vung-dat-to-813469.vov