Ngày 8/10/2008, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Đông Hòa, UBND xã Hòa Xuân Nam (huyện Đông Hòa) tiến hành khảo sát chọn vị trí xây dựng biển di tích lịch sử cấp quốc gia Vũng Rô. Chi tiết