Lần đầu tiên, lễ hội Tịch điền (cày ruộng) sẽ được Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam và UBND tỉnh Hà Nam phục dựng.