Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty như sau:

1. Thời gian : 8 giờ 00 đến 12 giờ 00 Thứ 7 ngày 10/04/2010 2. Địa diểm : Hội Trường Lầu 7 – Khách Sạn CHANCERY, 196 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP. HCM 3. Nội dung: - Báo cáo về kết quả SXKD năm 2009 - Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát - Báo cáo phương hướng hoạt nọ̃̂ng trong năm 2010 - Thảo luận thông qua phương hướng hoạt động trong năm 2010 - Trình phương án phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT, BKS và tỷ lệ chia cổ tức File đính kèm: Thông báo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2009 Xem thông tin chi tiết về PHUCTHINH