Dù hoạt động khác lỗ nhưng lợi nhuận sau thuế 9 tháng vẫn tăng 32% so với cùng kỳ, đạt gần 31 tỷ đồng.

CTCP Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex, mã PJT công bố kết quả kinh doanh quý III và 9 tháng hợp nhất.

Doanh thu thuần quý III đạt hơn 86 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ 2010. Lợi nhuận gộp theo đó tăng 26% lên gần 7 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính lãi hơn 1,5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ gần 30 triệu đồng. Hoạt động khác lỗ 500 triệu đồng trong khi cùng kỳ lãi 1,4 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế quý III đạt 3,5 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ 2010.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 296,5 tỷ đồng, tăng 31% so cùng kỳ và bằng 67% kế hoạch năm.

Hoạt động khác lỗ hơn 9 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ có lãi 2,3 tỷ đồng. Dù vậy, lợi nhuận sau thuế 9 tháng vẫn tăng 34% đạt 11 tỷ đồng, hoàn thành 87% kế hoạch năm.

Kết quả kinh doanh quý III và 9 tháng năm 2011
Đơn vị: tỷ đồng

Nguồn: HSX

Nguồn DVT.vn/HSX