Trong quý III, các chi phí đều tăng khiến lợi nhuận sau thuế giảm 15% so với cùng kỳ, đạt hơn 51 tỷ đồng.

CTCP vàng bạc Đá Quý Phú Nhuận, mã PNJ , công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III và 9 tháng năm 2011.

Quý III năm nay, doanh thu thuần đạt hơn 6.498 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt gần 197 tỷ đồng. So với quý III/2010, doanh thu thuần và lợi nhuận gộp lần lượt tăng 36% và 60%.

Công ty lỗ hơn 38 tỷ đồng từ hoạt động tài chính, chủ yếu do doanh thu tài chính giảm 65%, trong khi chi phí tài chính tăng hơn 87% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, các chi phí khác đều tăng như chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp... Do đó, lợi nhuận sau thuế giảm hơn 15% so với quý III/2010, đạt hơn 51 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt hơn 14.777 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 199 tỷ đồng, tăng 6% so với lợi nhuận cùng kỳ năm 2010 và hoàn thành 81% kế hoạch năm. Thu nhập trên cổ phiếu EPS đạt 3.300 đồng.

Tại thời điểm 30/9, giá trị hàng tồn kho của công ty hơn 922 tỷ đồng, tăng 5% so với thời điểm 30/6 và tăng 23% so với đầu năm.

Bảng kết quả kinh doanh quý III và 9 tháng năm 2011
Đơn vị: Tỷ đồng

Nguồn Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2011 của PNJ

Xem chi tiết báo cáo tại đây.

Nguồn DVT.vn/PNJ