Thông báo hủy giao dịch của người có liên quan đến cổ đông nội bộ Công ty CP Thép Pomina (POM):

Tên người đăng ký giao dịch: Đỗ Hoàng Sơn Mã chứng khoán giao dịch: POM Tên của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Đỗ Hoàn Mỹ Chức vụ của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS Quan hệ của người thực hiện giao dịch với người có liên quan: Anh trai Số lượng CP của người đăng ký giao dịch trước khi giao dịch: 45.000 cp Số lượng CP đăng ký giao dịch (bán): 45.000 cp Thời gian dự kiến giao dịch: Từ ngày 31/05/2010 đến ngày 27/07/2010. Lý do hủy giao dịch: đã thu xếp được nguồn tài chính.