Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (HNX: PTI) đã mua 23,000 cp của CTCP Hồng Hà Việt Nam (HNX: PHH) tại ngày 22/07 với mục đích cơ cấu danh mục đầu tư. Theo đó, PTI nâng sở hữu lên 1,630,800 cp, tương đương 9.01%.

* PHH: Hủy niêm yết 20 triệu cp ngày 10/08

* PTI - PHH: Đục nước béo cò?

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện
- Mã chứng khoán: PHH
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,607,800 CP (tỷ lệ 8.88%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 23,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,630,800 CP (tỷ lệ 9.01%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Cơ cấu danh mục đầu tư
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 22/07/2015.

Đăng Tùng