PV Drilling vừa có kết quả sơ bộ về kết quả kinh doanh 7 tháng đầu năm. Theo đó, PV Drilling đạt trên 4.000 tỷ đồng doanh thu và 500 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương đương đạt 78% và 62% kế hoạch năm.

Trong tháng 7, PV Drilling đã ký kết hợp đồng thời hạn 3 năm với Công ty điều hành chung Hoàng Long (Hoàng Long JOC) để cung cấp dịch vụ giàn khoan biển tự nâng PV DRILLING I cho chiến dịch khoan tại mỏ Tê Giác Trắng. Như vậy, sau hợp đồng dài hạn ký kết với Vietsovpetro từ đầu năm 2009 đối với giàn khoan biển PV DRILLING III, PV Drilling tiếp tục duy trì hoạt động ổn định của mình với hợp đồng dài hạn cho Hoàng Long JOC. Bên cạnh đó, hoạt động các giàn khoan luôn an toàn và đạt hiệu suất hoạt động cao trên 99%. Ước tính đến cuối năm 2010, cùng với hoạt động hiệu quả của các giàn khoan, PV Drilling sẽ đạt trên 6.500 tỷ đồng doanh thu và 950 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra và gia tăng lợi ích cho cổ đông.