PVA Công bố nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông:

Tài liệu đính kèm: PVA: Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông