Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí (mã PVD-HOSE) vừa thông báo kết quả sản xuất kinh doanh ước tính 5 tháng đầu năm 2010.

Theo đó, PVD ước đạt 2.400 tỷ đồng doanh thu và 280 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Trong đó, riêng tháng 5/2010 doanh thu ước tính đạt được 620 tỷ đồng và lợi nhuận đạt được 110 tỷ đồng. PVD cho biết, từ đầu tháng 6/2010, bên cạnh các giàn khoan hiện tại đang hoạt động ổn định, PVD sẽ tiếp tục gia tăng dịch vụ khoan với giàn khoan thứ ba thuê từ Maersk Convincer để cung cấp dịch vụ cho Hoàng Long JOC nâng tổng số giàn khoan do PVD cung cấp lên 6 giàn khoan. Được biết, đại hội cổ đông PVD thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2010 với doanh thu đạt 5.200 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 810 tỷ đồng (với điều kiện tỷ giá USD/VND ổn định, không biến động lớn so với dự đoán của Tổng công ty.