Tổng Công ty tài chính Cổ phần dầu khí Việt Nam xin giải trình KQKD hợp nhất Q1-2010 với nội dung đính kèm sau:

Tài liệu đính kèm: PVF: Giải trình KQKD hợp nhất Q1-2010