(InfoTV) - Quý 1/2011, lợi nhuận trước thuế của Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí (PVFC, mã PVF-HOSE) đạt 194 tỷ đồng, bằng 24,3% kế hoạch năm.

Theo thông tin công bố, tính đến 31/3/2011, PVFC đạt doanh thu 1.548 tỷ đồng, bằng 22,8% kế hoạch năm 2011 (6.800 tỷ đồng); lợi nhuận trước thuế đạt 194 tỷ đồng, bằng 24,3% kế hoạch năm (800 tỷ đồng; tổng tài sản đạt 67.282 tỷ đồng, bằng 102% so với thời điểm 31/12/2010 (66.253 tỷ đồng); số dư tín dụng là 37.234 tỷ đồng, bằng 102% so với thời điểm 31/12/2010 và 87% so với kế hoạch năm 2011 (42.915 tỷ đồng). Và trong quý 1/2011, giá trị thu xếp vốn PVFC triển khai là 26.675 tỷ đồng. Trước đó, trung tuần tháng 3/2011, PVFC đã có thông báo điều chỉnh kế hoạch tăng trưởng tín dụng năm 2011 xuống dưới 20% thay cho mức dự kiến 25% hồi đầu năm. Cùng với việc công bố thông tin trên, lãnh đạo PVFC nhận định kết quả kinh doanh quý 1/2011 là khả quan trong bối cảnh thị trường tài chính trong nước khó khăn và không ổn định; và PVFC tin tưởng kế hoạch 800 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế cả năm là sẽ đạt được. InfoTV (Theo Vneconomy)