(ĐTCK) Ông Đoàn Quang Vinh, Chủ tịch HĐQT CTCP Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Bắc (PVG) cho biết, Công ty dự kiến sẽ tổ chức ĐHCĐ vào cuối tháng 4 tới.

Các chỉ tiêu kinh doanh chính trình ĐHCĐ là lợi nhuận sau thuế đạt trên 27 tỷ đồng, tương đương với mức thực hiện trong năm 2013; đồng thời chi trả cổ tức 8% bằng tiền mặt như mức chi trả năm qua.

Liên quan đến việc tổ chức ĐHCĐ, ông Vinh cho biết, năm ngoái, Công ty đã phải tổ chức đại hội đến lần thứ 3 do tỷ lệ cổ đông tham dự không đủ và dự kiến tình trạng này có thể lặp lại trong năm 2014, xuất phát từ nguyên nhân chính là cổ đông PVG hiện quá phân tán nên rất khó để “điều động”. Trong khi đó, cổ đông tổ chức hiện chỉ chiếm trên 30% cổ phần trong DN. Năm 2013, PVG đạt doanh thu thuần 4.084 tỷ đồng và 27,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

PV