(Vietstock) - 9 tháng đầu năm, CTCP Kinh doanh khí hóa lỏng Miền Bắc (HNX: PVG) đạt 136.7 tỷ đòng lợi nhuận sau thuế, gấp 5.6 lần cùng kỳ và bằng 92% kế hoạch năm.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, doanh thu thuần trong quý 3 đạt 858 tỷ đồng, tăng 31.7% so cùng kỳ năm 2010. Lợi nhuận gộp đạt 43 tỷ đồng, tăng 24%. Tỷ suất lãi gộp biên 5%.

Doanh thu hoạt động tài chính kỳ này giảm hơn 62% và đạt 4.7 tỷ đồng, đều là lãi tiền gửi, tiền cho vay.

Trong kỳ, chi phí tài chính và chi phí bán hàng đồng loạt giảm. Theo giải trình của PVG, chi phí tài chính giảm 85.7% do công ty đã hoàn nhập dự phòng khoản đầu tư tài chính dài hạn hơn 4 tỷ của PVFC Invest. Còn chi phí bán hàng giảm 14.7% nhờ đưa vào hoạt động 2 kho đầu mối LPG tại Đình Vũ, Hải Phòng và Vũng Áng, Hà Tĩnh làm chi phí vận chuyển, chi phí thuê kho giảm đáng kể.

Lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt 13.2 tỷ đồng, gấp 1.6 lần cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 2,756 tỷ đồng, tăng gần 50% so cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 198.7 tỷ đồng, gấp 6.5 lần cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế 9 tháng ở mức 136.7 tỷ đồng, gấp 5.6 lần cùng kỳ năm trước. So với kế hoạch 148.5 tỷ đồng cả năm, chỉ tiêu này hoàn thành 92%.