Căn cứ đăng ký giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ thuộc CTCP Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam, Sở GDCK Hà Nội thông báo như sau:

- Tên người thực hiện giao dịch: Phạm Anh Đức - Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng giám đốc - Mã chứng khoán giao dịch: PVI - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 79.436 CP - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 50.000 CP - Mục đích thực hiện giao dịch: cơ cấu lại danh mục đầu tư - Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 28/5/2010 đến ngày 28/7/2010 Theo HOSE