PVI: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giảm sở hữu xuống 36.9% vốn

Gốc
Kết thúc giao dịch ngày 21/10/2015, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã bán 638,500 cp của CTCP PVI (HNX: PVI). Sau giao dịch, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam còn nắm giữ 81,978,740 cp PVI, ứng với tỷ lệ 36.88% vốn.

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
- Mã chứng khoán: PVI
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 82,662,240 CP (tỷ lệ 37.19%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Bùi Vạn Thuận
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 88,188 CP (tỷ lệ 0.04%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 683,500 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 683,500 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 81,978,740 CP (tỷ lệ 36.88%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 14/10/2015
- Ngày kết thúc giao dịch: 21/10/2015.

Thiên Minh

Tin nóng

Tin mới