PVN: Các dự án dầu khí ở miền Trung Việt Nam đang triển khai theo kế hoạch

Gốc
Liên quan đến các dự án dầu khí ở miền Trung Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vừa ra thông tin như sau:

Trụ sở Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) - Ảnh: Internet

Các dự án dầu khí ở miền Trung Việt Nam (bao gồm các dự án trên biển và trên bờ) được Tổ hợp nhà thầu (ExxonMobil, PVN và PVEP) triển khai theo kế hoạch. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) không có ý kiến bình luận đối với thông tin không chính thức xung quanh các dự án này.

Tập đoàn sẽ hợp tác với các cơ quan truyền thông tuyên truyền về hoạt động dầu khí, sáng tạo và cống hiến của người lao động dầu khí.

Theo Website PVN