PVN – vượt kế hoạch 5 tháng đầu năm

Gốc
Các chỉ tiêu về doanh thu, sản lượng khai thác dầu, khai thác khí… của Tập đoàn đều vượt kế hoạch đề ra.

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, giá dầu tiếp tục ở mức thấp, song với sự nỗ lực không ngừng và tinh thần dầu khí, hết tháng 5.2017, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã nộp ngân sách 35,6 ngàn tỉ đồng, vượt 13% so với kế hoạch và bằng 48% kế hoạch năm. Các chỉ tiêu về doanh thu, sản lượng khai thác dầu, khai thác khí… của Tập đoàn đều vượt kế hoạch đề ra.

PVN – vượt kế hoạch 5 tháng đầu năm - Ảnh 1

PVN hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế 5 tháng đầu năm 2017.

Theo đó, hầu hết các chỉ tiêu sản xuất của PVN 5 tháng đều hoàn thành vượt mức từ 8-16% so với kế hoạch. Công tác an toàn trên các công trường, nhà máy được các nhà thầu dầu khí, các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc; tất cả các đơn vị trong Tập đoàn đều giữ được nhịp độ sản xuất kinh doanh bình thường.

Các chỉ tiêu tài chính của Tập đoàn (tổng doanh thu, nộp ngân sách nhà nước) đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra và cao hơn so với cùng kỳ năm 2016, cụ thể: doanh thu toàn Tập đoàn vượt 13,4% kế hoạch, tăng 20,6% so với cùng kỳ năm 2016; nộp ngân sách nhà nước vượt 13% kế hoạch, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2016… Cụ thể:

Công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí tiếp tục được PVN triển khai theo kế hoạch đề ra, đã đưa công trình giàn Thỏ Trắng 3 vào khai thác từ ngày 7/5/2017 (sớm hơn so với kế hoạch 13 ngày) và có 1 phát hiện dầu khí mới.

Tổng sản lượng khai thác quy dầu tháng 5 đạt 2,25 triệu tấn (vượt 10,4% so với kế hoạch Chính phủ giao). Tính chung 5 tháng đầu năm đạt 11,0 triệu tấn (vượt 7,7% so với kế hoạch 5 tháng Chính phủ giao) và bằng 46,2% kế hoạch năm. Trong đó:

Sản lượng khai thác dầu tháng 5 đạt 1,34 triệu tấn (vượt 12,3% kế hoạch tháng) và 5 tháng đầu năm đạt 6,62 triệu tấn (vượt 8,0% so với kế hoạch 5 tháng) và bằng 46,6% kế hoạch năm 2017. Trong đó, sản lượng khai thác dầu ở trong nước 5 tháng đạt 5,80 triệu tấn, vượt 8,6%, tương đương vượt 460 ngàn tấn so với kế hoạch 5 tháng; ở nước ngoài 5 tháng đạt 0,82 triệu tấn (vượt 3,0% kế hoạch 5 tháng).

Sản lượng khai thác khí tháng 5 đạt 0,90 tỷ m3 (vượt 7,6% so với kế hoạch tháng), tính chung 5 tháng đầu năm đạt 4,38 tỷ m3, vượt 7,4%, tương đương vượt 0,3 tỷ m3 so với kế hoạch 5 tháng và bằng 45,6% kế hoạch năm 2017.

Trên một bình diện khác, sản lượng điện sản xuất của Tập đoàn 5 tháng đầu năm đạt 1,94 tỷ kWh, tính chung 5 tháng đầu năm đạt 9,24 tỷ kWh, bằng 46,0% kế hoạch năm. Sản xuất đạm tháng 5 đạt 155,6 ngàn tấn, vượt 8,1% so với kế hoạch tháng, tính chung 5 tháng đạt 764,4 ngàn tấn, vượt 10,6% kế hoạch 5 tháng và bằng 50,3% kế hoạch năm. Sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn tháng 5 đạt 530,3 ngàn tấn, vượt 5,5% so với kế hoạch tháng, tính chung 5 tháng đạt 2,80 triệu tấn, vượt 16,4% kế hoạch 5 tháng và bằng 41,2% kế hoạch năm.

Về chỉ tiêu tài chính, tính chung 5 tháng đầu năm 2017, tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 204,8 ngàn tỷ đồng, vượt 13,4% kế hoạch 5 tháng và bằng 47% kế hoạch năm. Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn 5 tháng đạt 35,6 ngàn tỷ đồng, vượt 13% so với kế hoạch 5 tháng và bằng 48% kế hoạch năm.

Kết quả này cho thấy nỗ lực rất lớn trong hoạt động SXKD và ý thức vai trò, trách nhiệm đối với đất nước, với tăng trưởng GDP và nguồn thu ngân sách quốc gia của PVN.

Thanh Tuyền

Tin nóng

Tin mới