Tổng CTCP DV Kỹ thuật dầu khí Việt Nam (HNX: PVS) công bố BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2013 với lãi ròng 542.2 tỷ đồng, tăng hơn 55 tỷ đồng so với số liệu trước kiểm toán.

Sau soát xét, doanh thu thuần 6 tháng đầu năm tăng thêm 363 tỷ đồng, đạt tại 11,625 tỷ đồng. Giá vốn theo đó cũng tăng hơn 330 tỷ khi ở mức 10,607 tỷ đồng nhưng lãi gộp PVS vẫn cao hơn so với báo cáo của công ty 56 tỷ đồng.

Ngoài ra, những thay đổi ở các chỉ tiêu như doanh thu tài chính, chi phí tài chính hay chi phí quản lý sau kiểm toán đã làm cho lãi ròng của PVS tăng thêm 55 tỷ đồng, đạt tại 542.2 tỷ đồng.

Phương Châu

INFONET