PXA: Ông Nguyễn Thanh Sơn đã bán 219,000 cp

Gốc
Ông Nguyễn Thanh Sơn đã bán 219,000 cp của CTCP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An (HNX: PXA) giảm số lượng cp nắm giữ xuống còn hơn 1.5 triệu cp (tỷ lệ 10.17%).

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thanh Sơn
- Mã chứng khoán: PXA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,745,000 cp (tỷ lệ 11.63%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 219,000 cp
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,526,000 cp (tỷ lệ 10.17%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 01/12/2015.

Tin nóng

Tin mới