Tin từ Ban Quản lý dự án 7 - chủ đầu tư dự án cải tạo nâng cấp QL80 từ Mỹ Thuận đi Vàm Cống, cơ bản cuối năm nay toàn bộ phần đường sẽ hoàn thành. Chi tiết...