Quan điểm của Đảng về phối hợp giữa Quân đội nhân dân và Công an nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ Bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội

Gốc
QĐND - Mùa thu năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn dân tộc Việt Nam đã nhất tề đứng dậy tiến hành Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa-Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Với sự ra đời của chính quyền cách mạng, các tổ chức đầu tiên của Công an nhân dân cũng được thành lập. Kể từ đây, cùng với quân đội, Đảng có thêm lực lượng thực hiện nhiệm vụ đấu tranh giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

Được Đảng, Bác Hồ sáng lập, rèn luyện, Quân đội nhân dân và Công an nhân dân đã hoàn thành mọi nhiệm vụ, xứng đáng “Là hai cánh tay của nhân dân, của Đảng, của Chính phủ, của chuyên chính vô sản”(1). Suốt chặng đường đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, quân đội và công an đã phối hợp chặt chẽ, phát huy sức mạnh tổng hợp, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thể hiện sinh động quan điểm của Đảng: Quốc phòng với an ninh là một, quân đội và công an là lực lượng vũ trang nòng cốt trong sự nghiệp giữ vững độc lập, tự do, bảo vệ đất nước, đồng thời sẵn sàng đánh thắng chiến tranh xâm lược dưới mọi hình thức, quy mô.

Sau ngày đất nước thống nhất, cả nước tiến hành hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Quán triệt quan điểm của Đảng, Quân đội nhân dân và Công an nhân dân tiếp tục phối hợp chặt chẽ, giữ vai trò nòng cốt trong việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa... Trong đó, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội là một nội dung quan trọng, bởi các thế lực thù địch và các phần tử xấu luôn tìm cách câu kết với nhau để thực hiện âm mưu phá hoại cách mạng Việt Nam, xâm hại chủ quyền, lợi ích của đất nước. Trách nhiệm của hai lực lượng là phải phối hợp chặt chẽ, tham mưu cho Đảng, Nhà nước chỉ đạo chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Để thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, ngày 5-8-1980, Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ đã ra Chỉ thị Liên bộ số 01 về “Nâng cao trách nhiệm, tăng cường đoàn kết hiệp đồng chặt chẽ giữa Quân đội nhân dân và Công an nhân dân”. Chỉ thị đã khẳng định vị trí, vai trò, nhiệm vụ và tác dụng to lớn của việc phối hợp giữa hai lực lượng vũ trang của Đảng trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội... Chỉ thị khẳng định sự phối hợp giữa hai lực lượng là vấn đề trọng yếu, tạo nên sức mạnh to lớn để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp đó, ngày 23-7-1981, Chỉ thị Liên bộ số 02 lại nhấn mạnh “Phải quán triệt quan điểm quốc phòng với an ninh là một để hành động một cách tích cực... Lực lượng này phải tạo điều kiện cho lực lượng kia hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ (thứ ba, từ phải sang) chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu dự Hội thảo khoa học quốc gia về Lực lượng Công an nhân dân vừa tổ chức tại Hà Nội. Ảnh: TRẦN TUẤN

Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V (1982) của Đảng, Đại tướng Văn Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định: “Quốc phòng với an ninh là một, đều làm cho nội trị yên vui, biên cương vững chắc”(2). Cũng tại đại hội này, đồng chí Phạm Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ nêu rõ: “Lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân là nòng cốt, hình thành và phát huy sức mạnh tổng hợp của thế trận quốc phòng và an ninh trên khắp mọi miền đất nước”(3).

Thực tiễn cách mạng đã khẳng định sự phối hợp giữa Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là để phát huy sức mạnh của chuyên chính vô sản trong nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, có ý nghĩa về lý luận và thực tiễn sâu sắc; là nhân tố quan trọng trong việc huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân vào bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội đất nước. Điều đó thể hiện sinh động quan điểm chiến lược của Đảng trong việc kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng và an ninh, kết hợp sức mạnh của hai lực lượng vũ trang trong thế chiến lược vững chắc để thực hiện thành công mọi nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam. Tuy đối tượng đấu tranh cụ thể của quân đội và công an có phạm vi, quy mô, đặc điểm, tính chất khác nhau, phương thức thực hiện nhiệm vụ cũng khác nhau, nhưng cả hai cùng chung một mục đích là bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Sự phối hợp đó, là vấn đề mang tính nguyên tắc, là yêu cầu tất yếu xuất phát từ đòi hỏi khách quan của nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, được đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự thống nhất quản lý của Nhà nước. Nghị quyết Đại hội XI của Đảng nhấn mạnh: “Tăng cường quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân, Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt ”(4).

Trong những năm vừa qua, Quân ủy Trung ương (trước đây là Đảng ủy Quân sự Trung ương) và Đảng ủy Công an Trung ương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, thể chế hóa, cụ thể hóa mối quan hệ và cơ chế phối hợp giữa hai lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh. Hai bên đã phối hợp tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 107/QĐ-TTg, ngày 2-6-2003 về “Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới”. Sau 7 năm thực hiện, để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, hai bộ tiếp tục tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 77/2010/NĐ-CP, ngày 12-7-2010 về “Phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng”; Nghị định số 74/2010/NĐ-CP ngày 12-7-2010 về “Phối hợp hoạt động giữa lực lượng dân quân tự vệ với lực lượng công an xã, phường, thị trấn, lực lượng kiểm lâm và các lực lượng khác trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong công tác bảo vệ rừng”; Nghị định số 78/2011/NĐ-CP ngày 1-9-2011, về “Quy định việc phối hợp giữa Bộ Công an với Bộ Quốc phòng trong tổ chức thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở quốc phòng”. Ngày 29-6-2012, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư liên tịch số 07/2012/TTLT-BCA-BQP về “Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 77/2010/NĐ-CP, quy định chi tiết những nhiệm vụ phối hợp, chức trách và nhiệm vụ của mỗi bên”.

Các văn bản trên là sự thể hiện cụ thể quan điểm của Đảng về phối hợp giữa Quân đội nhân dân và Công an nhân dân trong thực thi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, là cơ sở pháp lý quan trọng để tiến hành công tác. Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, quản lý của chính quyền, mối quan hệ phối hợp, hiệp đồng giữa Quân đội nhân dân và Công an nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc không ngừng được củng cố, phát triển, nội dung luôn được mở rộng, đi vào chiều sâu, trở thành công tác thường xuyên, quan trọng của mỗi lực lượng, mang lại hiệu quả ngày càng cao. Lực lượng quân đội, công an các cấp luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, giúp cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời chủ động phối hợp với các ban, ngành triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, là yếu tố quan trọng để phát huy sức mạnh tổng hợp hoàn thành nhiệm vụ trên từng địa bàn.

Thực tiễn những năm qua cho thấy, dù tình hình an ninh thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, tiềm ẩn những yếu tố khó lường, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, sự kiên định vững vàng về chính trị, trung thành tuyệt đối, Quân đội nhân dân và Công an nhân dân đã phát huy vai trò nòng cốt trong giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng vào công cuộc bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, tạo điều kiện để đất nước phát triển kinh tế - xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại. Sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa quân đội và công an là một trong những nhân tố có ý nghĩa quyết định thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Chỉ riêng năm 2014, sự phối hợp giữa hai bên đã thành công trong việc tham mưu cho Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn hoạt động tuyên truyền, lôi kéo kích động thành lập “Nhà nước Mông”, tổ chức bất hợp pháp “Dương Văn Mình”, bóc gỡ cơ sở ngầm FULRO, kịp thời đấu tranh các điểm nhóm “Tin lành Đề ga”, tà đạo Hà Mòn ở Tây Nguyên; tại địa bàn Nam Bộ, lực lượng chức năng của hai bộ đã chủ động phối hợp ngăn chặn âm mưu của các tổ chức KKK đưa người về phá hoại Đại lễ Phật đản (Vesak 2014). Ngăn chặn kịp thời ý đồ xâm nhập, hoạt động chống phá của bọn phản động lưu vong và một số đối tượng chống đối trong nước, đảm bảo an toàn tuyệt đối các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các sự kiện chính trị quan trọng, nhất là dịp diễn ra các hoạt động kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, bảo vệ an toàn các công trình quốc gia, các căn cứ quân sự và các mục tiêu quan trọng. Phối hợp bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh, trật tự trên khu vực biên giới, biển, đảo, góp phần quan trọng vào đấu tranh thắng lợi trong vụ Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Phối hợp làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP ngày 31-7-1998 của Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 1-12-2011 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Đẩy mạnh phối hợp phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại trên tuyến biên giới và tuyến biển. Lực lượng hai bên đã phối hợp phát hiện, bắt giữ 1.659 vụ, 2.123 đối tượng, thu giữ 301kg hê-rô-in, 86kg và hơn 100 nghìn viên ma túy tổng hợp;... Đặc biệt, trong những tháng đầu năm 2015, hai bên đã phối hợp bảo đảm an toàn tuyệt đối các hoạt động kỷ niệm 40 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Những kết quả của thời gian gần đây đã cho thấy sự phối hợp giữa quân đội và công an ngày càng sâu rộng và hiệu quả.

Tuy nhiên, công tác phối hợp giữa hai bên cũng còn một số tồn tại như: Nắm, đánh giá, dự báo tình hình, tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương có lúc chưa kịp thời, chưa lường hết được các tình huống phức tạp. Công tác phối hợp trao đổi thông tin cơ sở chưa được duy trì thường xuyên, lượng thông tin chưa nhiều, chất lượng chưa cao,... Công tác xử lý biểu tình, gây rối trật tự công cộng ở một số địa phương còn lúng túng. Việc triển khai thực hiện Nghị định 77 ở một số đơn vị chưa bám sát với tình hình cụ thể của địa phương. Công tác phối hợp của các lực lượng và sự chỉ đạo của một số địa phương ở địa bàn giáp ranh, địa bàn trọng điểm chưa được chú trọng đúng mức,...

Tồn tại trên do nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do lãnh đạo, chỉ huy một số đơn vị, địa phương chưa thực sự quan tâm chỉ đạo thực hiện hoặc chỉ đạo thiếu sâu sát, cụ thể, không phân rõ trách nhiệm, tổ chức thực hiện chưa hiệu quả. Một bộ phận cán bộ còn biểu hiện hình thức, đơn giản, cùng với đó năng lực tham mưu còn hạn chế nên ảnh hưởng đến công tác phối hợp giữa hai lực lượng ở một số địa phương, đơn vị,...

Hiện nay, đất nước đang trong thời kỳ đẩy mạnh “công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” trong khi các thế lực thù địch cấu kết chặt chẽ với nhau, ráo riết thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” với nhiều chiêu thức mới, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nhất là trong lực lượng vũ trang, nhằm mục tiêu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, thực hiện “phi chính trị hóa” quân đội, công an. Bên cạnh đó, tình hình chính trị, trật tự xã hội, tội phạm, thiên tai, dịch bệnh… tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ có thể gây mất ổn định.

Từ tình hình trên, quân đội và công an càng phải phát huy cao độ vai trò nòng cốt để “Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững hòa bình, ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta”(5).

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, quân đội và công an cần phải tiếp tục phối hợp chặt chẽ và hiệu quả hơn, trong đó tập trung vào những nội dung trọng tâm sau:

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đặc biệt là Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, “Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, nâng cao sức mạnh chiến đấu, thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, lực lượng nòng cốt bảo vệ Tổ quốc”.

Phối hợp chặt chẽ trong công tác giáo dục, đào tạo cán bộ, chú trọng nâng cao phẩm chất cách mạng, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ; kịp thời phát hiện, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động phá hoại nội bộ, chia rẽ quân đội với công an của các thế lực thù địch. Đặc biệt cần bảo đảm sự đoàn kết thống nhất giữa hai lực lượng quân đội và công an chủ động xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch phối hợp hành động phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, bảo vệ an toàn nội bộ, tập trung đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên; đồng thời, tích cực đấu tranh phản bác các luận điệu “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang của các thế lực thù địch.

Phối hợp tăng cường nghiên cứu lý luận, nghệ thuật quân sự, an ninh, đúc rút kinh nghiệm có giá trị lý luận và thực tiễn, kịp thời ứng dụng cho xây dựng lực lượng cũng như thực thi nhiệm vụ.

2. Thực hiện tốt Nghị định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ, phối hợp chặt chẽ giữa hai lực lượng quân đội và công an làm tốt công tác tham mưu chiến lược cho Đảng, Nhà nước về lĩnh vực quốc phòng-an ninh, không để bị động bất ngờ, nhất là bất ngờ về chiến lược. Thường xuyên nắm chắc tình hình, thống nhất nhận định đánh giá, tham mưu cho Đảng, Nhà nước xử lý kịp thời, chính xác ngay từ cơ sở, không để bị động, kéo dài, không mắc mưu tạo cớ của các thế lực thù địch.

Tăng cường trao đổi, phối hợp kiểm tra xác minh thông tin, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa hai lực lượng. Chủ động nắm chắc tình hình, triển khai thực hiện tốt các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các sự kiện chính trị quan trọng; bảo đảm tốt an ninh, trật tự ở các địa bàn chiến lược. Làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng. Tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự, giải quyết tốt các vụ việc nhạy cảm, phức tạp ngay từ cơ sở. Phối hợp chặt chẽ trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao, các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy, buôn lậu, mua bán người… Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về xuất, nhập cảnh, quản lý vũ khí, vật liệu nổ; phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

3. Nâng cao năng lực làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với xây dựng nền an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, có chiều sâu.

Đơn vị các cấp của hai bên phải phối hợp chặt chẽ, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong xây dựng kế hoạch, quy hoạch về tổ chức, bố trí lực lượng, các khu dân cư, cụm dân cư trong từng khu vực, địa bàn chiến lược của tỉnh, huyện, thị xã, thành phố nhằm xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Bảo đảm kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng và an ninh, quốc phòng và an ninh với kinh tế trong phát triển kinh tế-xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng: “Kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng-an ninh, quốc phòng-an ninh với kinh tế trong từng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế-xã hội và trên từng địa bàn”(6).

4. Chú trọng phối hợp làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh, tăng cường vận động quần chúng.

Đây là việc làm hết sức quan trọng nhằm làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức đúng và rõ hơn về tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, sự kết hợp của hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay. Qua đó, để mỗi tổ chức và công dân thấy rõ trách nhiệm và quyền lợi, tích cực tham gia, chủ động phối hợp, cùng với công an, quân đội hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các văn bản, chỉ thị của Đảng và Nhà nước về công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh, thực hiện tốt Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, để cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh là một bộ phận của nền giáo dục toàn dân, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền mà quân đội và công an giữ vai trò nòng cốt. Tăng cường sự phối hợp trong công tác cập nhật, cung cấp thông tin, kịp thời điều chỉnh, bổ sung vào chương trình, nội dung giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng; tăng cường phối hợp kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những mặt còn yếu kém, hạn chế; đồng thời, tổng kết những mô hình, điển hình tốt, tiêu biểu để biểu dương, khen thưởng, nhân rộng và phổ biến kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh ở các địa phương, các ngành. Phối hợp chặt chẽ hơn giữa hai bộ để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên; coi trọng đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên trực tiếp giảng dạy. Phối hợp đầu tư xây dựng cơ sở vật chất bảo đảm cho công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh; trong đó, chú trọng thực hiện tốt công tác bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật, mô hình học cụ, phương tiện vật chất, ... cho các cơ sở đào tạo.

Có kế hoạch phối hợp hiệp đồng cụ thể để tổ chức tuyên truyền vận động quần chúng, tích cực tham gia xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững chắc, góp phần củng cố cơ sở, kịp thời nắm bắt thông tin, nhanh chóng giải quyết vụ việc xảy ra ở địa phương.

5. Tăng cường phối hợp diễn tập, kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra.

Căn cứ vào kế hoạch, phương án bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng, với tinh thần “chủ động tiến công” hai bên cần xây dựng kế hoạch diễn tập phối hợp xử lý các tình huống khủng bố, biểu tình, bạo loạn, phá hoại, gây rối an ninh, trật tự,… sẵn sàng ứng phó, giải quyết khi có tình huống xảy ra.

Phối hợp nghiên cứu, chủ động đề xuất tổ chức và tham gia các cuộc diễn tập với lực lượng vũ trang trong khu vực, quốc tế, đặc biệt các nước láng giềng để nâng cao năng lực ứng phó khi có tình huống xảy ra trên diện rộng, qua đó học hỏi thêm kinh nghiệm, mở rộng quan hệ đối ngoại góp phần nâng cao vị thế lực lượng vũ trang Việt Nam trên trường quốc tế.

6. Làm tốt công tác sơ kết thực hiện Nghị định 77/2010/NĐ-CP, làm cơ sở rút kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả phối hợp giữa hai lực lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao.

Năm 2015, sau 5 năm Quân đội nhân dân và Công an nhân dân thực hiện Nghị định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ về “Phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng”, hai bộ cần chỉ đạo các cấp tổ chức làm tốt công tác sơ kết, làm cơ sở rút kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả phối hợp giữa hai lực lượng, góp phần “Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, các quy chế phối hợp giữa quân đội, công an”(7), “Tăng cường quan hệ phối hợp giữa lực lượng Công an nhân dân với Quân đội nhân dân và các ngành, các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”(8) như Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đã xác định.

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, với quan điểm quốc phòng, an ninh là một, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội là nội dung quan trọng của bảo vệ chủ quyền, lợi ích đất nước, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa,... Trong 70 năm qua, Quân đội nhân dân và Công an nhân dân đã thường xuyên chủ động, tăng cường phối hợp, làm nòng cốt phát huy sức mạnh tổng hợp góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước. Mối quan hệ đó thuộc về bản chất của lực lượng vũ trang cách mạng, là sự vận dụng sáng tạo của Đảng ta về phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây đắp nên truyền thống đoàn kết quý báu của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của hai lực lượng cần tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp đó để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thượng tướng ĐỖ BÁ TỴ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

--------------------------------------------------------
1) Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 9, Nxb CTQG, Hà Nội, 2009, tr.403

(2) Báo Nhân Dân số 10145, thứ ba ngày 30-3-1982

(3) Phạm Hùng, Mấy vấn đề về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 1982, tr.27

(4) Đảng Cộng sản Việt Nam , Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI,Nxb CTQG, Hà Nội, 2011, tr.45.

(5) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb CTQG, Hà Nội 2011, tr.81, 82

(6) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb CTQG, Hà Nội 2011, tr.82

(7) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb CTQG, Hà Nội 2011, tr.235

(8) Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tin nóng

Tin mới