Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Quận Hai Bà Trưng: Sẽ kiểm tra toàn diện một số địa bàn trọng điểm về nâng cao Chỉ số PAPI

Đặc biệt, sẽ thực hiện kiểm tra toàn diện một số địa bàn trọng điểm tại phường, tái kiểm tra việc khắc phục tồn tại ở những đơn vị đã được kiểm tra trước đây, tăng cường kiểm tra đột xuất về một số nội dung của Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của quận giai đoạn 2021 - 2025; tập trung các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm UBND phường theo Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH1.

Hôm nay (19/8), UBND quận Hai Bà Trưng đã ban hành Kế hoạch số 169/KH-UBND về cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của quận giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, mục đích là hoàn thành các chỉ tiêu của Kế hoạch Cải cách hành chính (CCHC) nhà nước của TP Hà Nội, của quận Hai Bà Trưng giai đoạn 2021-2025 góp phần cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI của TP giai đoạn 2021-2025, trung bình mỗi năm tăng ít nhất 5 bậc, đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh/TP ở mức trung bình (nhóm 3); các chỉ số nội dung và nội dung thành phần tăng tương ứng. Đồng thời, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công (DVC) của cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận; nâng cao hiệu quả hoạt động các cấp chính quyền quận, nhất là cấp phường; phát huy sự tham gia của mọi tầng lớp Nhân dân vào quá trình xây dựng, thực thi, giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ phát triển KT-XH của quận.

Lãnh đạo, cán bộ UBND phường Phố Huế (quận Hai Bà Trưng) hướng dẫn người dân chuẩn bị hồ sơ hành chính

Theo Kế hoạch này, quận sẽ tổ chức công tác thông tín, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung của Chỉ số PAPI cũng như kết quả hằng năm; những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong cải thiện, nâng cao Chỉ số này; thông tin, tuyên truyền nội dung của Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch hằng năm của TP, UBND quận, từng cơ quan, đơn vị, UBND các phường trong tổ chức thực hiện. Cùng đó, tuyên truyền kết quả phát triển KT-XH của TP, quận, phường; quan điểm, thái độ quyết tâm của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị trong vận hành hoạt động bộ máy quản lý nhà nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị và chuyên môn, cải thiện Chỉ số PAPI, nâng cao sự hài lòng của người dân góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động chính quyền; khuyến khích người dân phát huy vai trò, quyền lợi và trách nhiệm góp ý, cổ vũ, giám sát chính quyền trong quá trình thực hiện Kế hoạch.

Để tổ chức thực hiện Kế hoạch này, lãnh đạo UBND quận giao nhiệm vụ cụ thể nhằm cải thiện 8 chỉ số nội dung thuộc Chỉ số PAPI, gồm: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch trong hoạch định chính sách; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; thủ tục hành chính công; cung ứng DVC; nghiêm túc trong bảo vệ môi trường; quản trị điện tử.

Đáng chú ý, UBND quận sẽ tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ quan, đơn vị về việc triển khai thực hiện Kế hoạch này nhằm chỉ đạo hoặc kiến nghị khắc phục những tồn tại, chấn chỉnh kịp thời các sai phạm hoặc thiếu sót trong thực thi nhiệm vụ, đặc biệt ở cấp chính quyền phường. Công tác kiểm tra đó có thể gắn với kiểm tra công tác CCHC, kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, kiểm tra công vụ theo kế hoạch.

Lãnh đạo quận Hai Bà Trưng và lãnh đạo phường Trương Định hỏi thăm, động viên các cán bộ đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm tra phòng chống dịch Covid-19 tổ dân phố số 5, phường Trương Định

Đặc biệt, quận sẽ thực hiện kiểm tra toàn diện một số địa bàn trọng điểm tại phường, tái kiểm tra việc khắc phục tồn tại ở những đơn vị đã được kiểm tra trước đây, tăng cường kiểm tra đột xuất về một số nội dung của Kế hoạch và tập trung các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm UBND phường theo Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH1.

Lãnh đạo quận cũng giao UBND 18/18 phường chủ động, linh hoạt trong tự kiểm tra, thời gian và phương thức kiểm tra; chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những thiếu sót, tồn tại trong thực hiện chức trách, thực thi công vụ của các tổ chức, cá nhân trong đơn vị. UBND quận sẽ sử đụng kết quả kiểm tra và đưa nội dung thực hiện Kế hoạch này vào tiêu chí xác định Chỉ số CCHC hằng năm của các phường.

Đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, lãnh đạo quận yêu cầu tổ chức kiểm tra về nghiệp vụ chuyên ngành theo ngành dọc; tham mưu, kiến nghị UBND quận, phường chấn chỉnh kịp thòi những sai phạm, thiếu sót về chuyên môn thuộc lĩnh vực phụ trách, quản lý.

Phòng Nội vụ quận được giao là cơ quan tham mưu giúp UBND quận chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này và tham mưu kế hoạch, báo cáo hằng năm cũng như báo cáo đột xuất; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch, báo cáo UBND TP.

Linh Nguyễn

Nguồn Kinh Tế Đô Thị: http://kinhtedothi.vn/quan-hai-ba-trung-se-kiem-tra-toan-dien-mot-so-dia-ban-trong-diem-ve-nang-cao-chi-so-hieu-qua-quan-tri-va-hanh-chinh-cong-431752.html