Quản lý chặt chẽ đất đai thuộc Nhà nước

Gốc
Nhiều cử tri đề xuất phải bảo đảm hài hòa lợi ích Nhà nước và người dân khi thu hồi đất, không để doanh nghiệp lợi dụng hưởng lợi lớn; làm tốt việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho dân...

Tin nóng

Tin mới