Quản lý hiệu quả nguồn tài nguyên cát khu vực ÐBSCL

Ngày 14-7, Tổng cục Phòng, chống thiên tai phối hợp Tổ chức quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên Việt Nam tổ chức hội thảo báo cáo tiến độ hoạt động xây dựng ngân hàng cát và kế hoạch duy trì ổn định hình thái sông khu vực ÐBSCL.

Trong 5 năm (2019-2023), Tổ chức quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên Việt Nam triển khai dự án "Giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai thông qua sự tham gia của khối công tư trong khai thác cát bền vững ở ÐBSCL” được tài trợ bởi Quỹ Sáng kiến Khí hậu Quốc tế (IKI) - BMU. Dự án tập trung hoạt động xây dựng ngân hàng cát và kế hoạch duy trì ổn định hình thái sông khu vực ÐBSCL.

Sau hội thảo khởi động dự án vào tháng 3-2022, các đơn vị liên quan đã hoàn thành phần đo đạc mùa khô và thu thập được những kết quả bước đầu: kết quả sơ bộ quan trắc mùa khô, định hướng phát triển ngân hàng cát cho khu vực ÐBSCL, kế hoạch quan trắc mùa lũ, phác thảo khung kế hoạch duy trì hình thái sông khu vực ÐBSCL… Cùng đó, giới thiệu cách tiếp cận ở cấp độ vùng hướng đến lưu vực sông Mekong bền vững và xác định các cơ hội để tích hợp ngân hàng cát và kế hoạch duy trì tính ổn định hình thái sông khu vực ÐBSCL vào các chính sách và quy định liên quan. Thông qua các hoạt trên và các nghiên cứu khác, dự án sẽ cung cấp dữ liệu khoa học về trữ lượng cát, hình thái sông, vật liệu thay thế… cho các nhà quản lý và hoạch định chính sách nhằm hướng đến phát triển bền vững vùng ÐBSCL...

L. MẪN

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/quan-ly-hieu-qua-nguon-tai-nguyen-cat-khu-vuc-bscl-a149004.html