Sau nhiều vụ trẻ em bị bạo hành ở nhà trẻ tư nhân, nhóm nhà trẻ, Chính phủ đã có chủ trương đẩy mạnh kiểm tra các cơ sở giữ trẻ, giáo dục mầm non trên toàn quốc...