Quán triệt các văn bản mới của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng

Ngày 11/8, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối đến 63 điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương. Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương quán triệt nội dung 5 văn bản quan trọng liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng do Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, tham mưu Bộ Chính trị ban hành.

Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh thêm một số điểm trọng tâm của các văn bản về công tác tổ chức xây dựng Đảng mới được Bộ Chính trị ban hành để bảo đảm sự thống nhất trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ tại các địa phương, đơn vị. Sau gần 4 năm thực hiện Kết luận số 34-KL/TW ngày 7/8/2018 của Bộ Chính trị, Bộ Chính trị đã có chủ trương về việc thực hiện các mô hình mới về tổ chức bộ máy. Những mô hình đã được chứng minh trong thực tiễn có thể tiếp tục tổ chức triển khai, không cần phải thí điểm. Thông báo Kết luận 16-KL/TW của Bộ Chính trị đã nêu rõ, giao thẩm quyền cho Ban Thường vụ cấp ủy cấp tỉnh tiếp tục có những đánh giá và đưa ra lựa chọn việc tổ chức các mô hình để phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Thực hiện chủ trương về quản lý biên chế, Bộ Chính trị ban hành 10 văn bản liên quan. Hiện nay, Bộ Chính trị quyết định phải đẩy mạnh tinh giản biên chế theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tinh thần này phải được triển khai thực hiện tại tất cả các cấp ủy, tổ chức đảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng phải nhận thức đầy đủ về việc tinh giản biên chế, không phải chỉ giảm số lượng mà quá trình này phải gắn với mục tiêu cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn là bước đi đầu tiên, còn nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị mới là mục tiêu. Phải tập trung đánh giá để sắp xếp biên chế phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm không cào bằng, không máy móc. Thẩm quyền này thuộc Ban Thường vụ các cấp ủy, tổ chức đảng phải quan tâm triển khai thực hiện. Các cấp ủy, tổ chức đảng chấm dứt việc giao biên chế không đúng thẩm quyền, tự giao biên chế vượt quá số lượng cho phép và sẽ phải xử lý nghiêm sai phạm xảy ra.

Đồng chí Trương Thị Mai khẳng định, cần phải tiếp tục hoàn thiện danh mục vị trí việc làm, bởi đây là cơ sở rất quan trọng để quyết định số lượng biên chế. Tuy nhiên, đến nay chưa có đơn vị nào trong hệ thống chính trị có chuẩn danh mục về vị trí việc làm. Từng vị trí việc làm cần phải xây dựng thêm khung năng lực làm việc. Đây là việc khó thực hiện nhưng không thể không làm. Cần quan tâm tiếp tục triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương để tạo động lực cống hiến, làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/quan-triet-cac-van-ban-moi-cua-trung-uong-ve-cong-tac-to-chuc-xay-dung-dang-post710050.html