Ngày 19/1, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị cán bộ trí thức, văn nghệ sĩ, phóng viên báo chí trên địa bàn thành phố học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Quan triet Nghi quyet cho gioi van nghe si, phong vien bao chi - Anh 1

Tại hội nghị, ông Huỳnh Văn Chúm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã giới thiệu các nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được quán triệt các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII như: Kết luận số 09-KL/TW về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017; Nghị quyết số 05-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06/TW về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Theo ông Huỳnh Văn Chúm, công tác xây dựng Đảng luôn được Đảng ta quan tâm đặc biệt và là nhiệm vụ then chốt, thường xuyên, liên tục. Trong bối cảnh đất nước ta đang hội nhập sâu rộng, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng càng phải được quan tâm hơn nữa.

Đối với lĩnh vực báo chí, cần tăng cường quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo chí, xuất bản, internet; phát huy vai trò của cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí trong việc định hướng thông tin...

Vũ Tiến Lực (TTXVN)