(PL)- UBND xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới cho biết gia đình bà Đặng Thị Hà (xã Đức Ninh) vừa phát hiện sáu hũ sành có chứa sáu bộ hài cốt trong lúc đang đào móng nhà.