ND - Đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa kiểm tra thực tế tại các huyện, thành phố tỉnh Quảng Nam về công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi.