(Chinhphu.vn) - Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Quảng Nam cần đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, thủy sản; có chính sách hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, ổn định đời sống, bảo vệ môi trường, chú ý gắn sản xuất với bảo vệ rừng, gắn phát triển sản xuất nông nghiệp với xây dựng nông thôn mới (NTM).

Ảnh minh họa

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Quảng Nam cần chú ý hơn nữa đến công tác thu hút đầu tư phát triển du lịch, dịch vụ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển du lịch, dịch vụ nhằm giải quyết việc làm, tăng thu nhập, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Đồng thời chú trọng phát triển công nghiệp, thu hút các tập đoàn kinh tế lớn, có năng lực, uy tín vào đầu tư tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn để tạo ra bước phát triển nhanh hơn và bền vững.

Bên cạnh đó quan tâm đến lĩnh vực văn hóa, xã hội; chăm lo đời sống đồng bào vùng sâu, vùng xa; quan tâm hơn nữa đến công tác giảm nghèo và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

9 tháng đầu năm 2014, giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh Quảng Nam tăng 20% so với cùng kỳ năm 2013; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 21%; tổng vốn đầu tư phát triển tăng 11%; tổng nguồn vốn huy động tín dụng tăng 22,5%, nợ xấu giảm hơn 82%; thu ngân sách nhà nước đạt 87% so với dự toán năm.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, bảo đảm an sinh xã hội được chú trọng chỉ đạo triển khai thực hiện, đạt nhiều kết quả. Chương trình xây dựng nông thôn mới đã có 11 xã đạt 19/19 tiêu chí. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Tuy nhiên, các huyện miền núi kinh tế còn chậm phát triển, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo còn cao (13%), trong đó tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc tới 73%; tình trạng phá rừng, khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn vẫn còn tồn tại, chưa được giải quyết triệt để.

Phan Hiển