Ngày 15/8, UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an xem xét, quyết định công nhận 38 xã, thị trấn thuộc 17 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh (trừ huyện Nam Trà My) là xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự.

Cụ thể, các địa phương Tam Kỳ, Thăng Bình, Tiên Phước, Hiệp Đức, Đông Giang, Phước Sơn, Nông Sơn, Bắc Trà My mỗi huyện có 1 xã; các địa phương: Hội An, Phú Ninh, Duy Xuyên, Quế Sơn, Đại Lộc, mỗi địa phương 2 xã; Núi Thành, Điện Bàn mỗi địa phương 3 xã; Nam Giang 6 xã và Tây Giang 8 xã.

Kết quả này có được qua khảo sát, đánh giá về đặc điểm, tính chất địa bàn và diễn biến tình hình an ninh trật tự tại các xã, thị trấn trên toàn tỉnh của Công an tỉnh theo quy định của Chính phủ và của Bộ Công an.

Nguồn: Báo Quảng Nam