Công ty cổ phần Thủy điện Nam Trà My vừa tổ chức khởi công xây dựng 2 nhà máy thủy điện Nước Biêu và Nước Là tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.